Przejdź do treści

Reklamacje

Zasady rozpatrywania reklamacji przez Comfort Credit

W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiot rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U z 2015 r. poz. 1348) Comfort Credit informuje, że od 11 października 2015 roku klientom przysługują nowe prawa w zakresie reklamacji:

Reklamacja to wystąpienie skierowane do Comfort Credit w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Spółkę.

Reklamacja powinna zostać złożona w formie:
Pisemnej – w oddziale biura Comfort Credit, sp. z o.o. pod adresem Rynek 12/2 47-300 Krapkowice, e-mailem na adres: biuro@comfortcredit.pl lub ustnie pod numerem tel. +48 77 47 49 777 lub +48 533 908 888

Po dokonaniu przez konsumenta reklamacji Comfort Credit  rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi w postaci papierowej w terminie do 30 dni.
W skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie do 30 dni Comfort Credit poinformuje klienta o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Decyzja Spółki w zakresie złożonej reklamacji zostanie przesłana na adres do korespondencji podany na wniosku o pożyczkę.